Layer 46

תקנון למתן שירותי ספא

מתן שירותי ספא

כניסה לספא מותרת מגיל 18

הגעה לספא לפי שעה מתואמת מראש.

מתן שירות מותנה במילוי טופס הצהרת בריאות ועל אחראיותו של הלקוח.

השירות יינתן לאנשים במצב בריאותי תקין.

השירות לא יינתן לאנשים הנמצאים תחת השפעת אלכוהול/סמים.

הטרדה מינית אסורה בהחלט – שירות לא יינתן או ייפסק.

במידה והלקוח שהגיע לספא יימצא לא כשיר לקבלת שירותי הספא מנסיבות המצויינות לעיל הוא לא יהיה זכאי לשום החזר או פיצוי עקב סירובו של הספא להעניק לו את שירות.

 

ביצוע הזמנות

 1.  קביעת מועד הטיפול ייתבצע על בסיס מקום פנוי.
 2.  כדי לשריין את המקום הלקוח מוסר לפקידת קבלה את נתוני כרטיס אשראי לביטחון (ללא חיוב.)
 3.  החיוב יתבצע בזמן הגעה לספא או במזומן או בכרטיס אשראי לפי בחירת הלקוח.

 

מדיניות ביטולים והחזרים

 1. ביטול או שינוי מועד הטיפול הנעשה לפחות 48 שעות לפני הטיפול הוא ללא חיוב.
 2. ביטול/שינוי עד 24 שעות כרוך בתשלום 25% מסכום ההזמנה.
 3. ביטול/שינוי באותו היום עד 6 שעות לפני הטיפול – 50%  מסכום ההזמנה
 4.  ביטול/שינוי בהודעה קצרה מ-6 שעות לפני הטיפול או אי הגעה לטיפול ללא הודעה כרוחה בתשלום מלא.

 

איחורים

 1.  הספא לא מחוייב לשרת את הלקוח שמגיע לא לפי הזמן הנקבע לטיפולו אם הוא הקדים או איחר.
 2.  במקרה של איחור או כאשר הלקוח פיספס את תורו, הלקוח לא יהיה זכאי לקבלת עיסוי בזמן הגעתו וללא תור.
 3.  הספא לא נושא באחראיות אם הלקוח פיספס את תורו בגלל איחורו ולא מחויב להענקי טיפולים במקום תורם של לקוחות אחרים ולא לפצות או להחזיר את התשלום שלקוח שילם עבור הטיפול שפוספס
 4. ובכל זאת צוות הספא ינסה במידת האפשר למצוא זמן ולהעניק עיסוי שהוזמן ע"י הלקוח במועד מאוחר יותר באותו היום על בסיס מקום פנוי לפי שיקול דעתו של מנהל משמרת.
 5. במקרה ולא מזדמנת אפשרות לשרת את הללקוח באותו היום עקב פיספוס תורו וכאשר הלקוח מסכים להגיע ביום אחר כדי לשמר על טיפולו שהוא כבר שילם עבורו, עליו לשלם לקופת הספא 80 ש"ח עבור קביעת מועד חלופי לטיפול.
 6.  טיפולים בספא מתנהלים לפי לוח זמנים ובדרך כלל לא קורים יחורים, אבל במקרה וייתכן שעכב אי-דיוק בזמנים בגלל טיפולים קודמיים הלקוח יצטרך להמתין מעבר הזמן שנקבע. במקרה זה הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש לשום החזר כספי או פיצוי עבור המתנתו ויטופל לפי תורו.